IDEABAR STUDIO

STRAWBERRY STILLS

STILL LIFE COMPOSITION

CREATIVE DIRECTION + PHOTOGRAPHY: IDEABAR STUDIO
CERAMIC PLATTER: EVDOKIA SAVVA CERAMICS
RINGS + NECKLACE: MARIA TOMBAZOU
SPIN TOPS: LOVE N LIGHT
CONCRETE TABLE: IDEABAR STUDIO
COFFEE + STRAWBERRY LIQUERS: HOMEMADE

STAWBERRY STILLS

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IDEABAR STUDIO
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΙΑΤΟ: EVDOKIA SAVVA CERAMICS
ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΑ + ΚΟΛΙΕ: ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΠΑΖΟΥ
ΣΒΟΥΡΕΣ: LOVE N LIGHT
ΜΠΕΤΟΝΕΝΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: IDEABAR STUDIO
ΛΙΚΕΡ ΚΑΦΕ + ΦΡΑΟΥΛΑΣ: ΣΠΙΤΙΚΟ

 
 

 
 

 

IDEABAR STUDIO IDENTITY

CREATIVE DIRECTION + VISUAL CONCEPT DEVELOPMENT: IDEABAR STUDIO
BUSINESS PLANNING: IDEABAR STUDIO
LOGO + BRANDING DESIGN: KYRIAKI TSOMALLOURI

IDEABAR STUDIO IDENTITY

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ + ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: IDEABAR STUDIO
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: IDEABAR STUDIO
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΑΛΛΟΥΡΗ

 
 

 
 

 

PALETTO | VISUAL IDENTITY

Visual identity for PALETTO WINE CELLAR & COFFEE LAB.

Logo Design: Maria Tombazou
Interior Design + Space Planning: IDEABAR STUDIO

PALETTO | ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οπτική ταυτότητα για το PALETTO WINE CELLAR & COFFEE LAB

Σχεδιασμός Λογοτύπου: Μαρία Τομπάζου
Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου: IDEABAR Studio

 

 

DIAMI | CONTEMPORARY JEWELRY

CREATIVE DIRECTION + PHOTOGRAPHY: IDEABAR STUDIO
JEWELRY DESIGNER: DIAMI - CONTEMPORARY JEWELRY

DIAMI | ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΗΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IDEABAR STUDIO
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ: DIA MI - CONTEMPORARY JEWELLERY

 

 

ARTWORK FOR GOERGIA MODITI

Fashion designer: Georgia Moditi
Photos: Panagiotis Mina
Styling/Makeup: Andreas Zen
Hair: Blow (Stephanos Violaris)
Model: Ksenia Zaytseva

Artwork: Aria Anastasiou - IDEABAR STUDIO

FEATURED:
BLURRED MAGAZINE

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΔΙΤΗ

Σχεδιάστρια μόδας: Γεωργία Μοδίτη
Φωτογραφία: Παναγιώτης Μηνά
Styling/Makeup:Αντρέας Ζεν
Μαλιά: Blow (Στέφανος Βιολάρης)
Μοντέλο: Ksenia Zaytseva

Έργο τέχνης: Άρια Αναστασίου - IDEABAR STUDIO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
BLURRED MAGAZINE

 

 
 

 

FLOATSPACE

 

VIRTUAL REALITY AS MEDIUM
| Curating Virtual Space as a Tactic to [Re]Define Abandoned Industrial Spaces

Aria's Thesis project at the MA Interdisciplinary Design program of Frederick University Cyprus.

Coming from the idea of multiple worlds existing together on different dimensions and being accessible through 'portals,' FLOATSPACE describes a world that, as the name suggests, floats at about one's eye level.

On one hand, FLOATSPACE refers to the online platform that functions as an archive for abandoned modernist industrial buildings in Nicosia, Cyprus; on the other hand, these spaces are accessible through their dedicated virtual reality applications. With a twist: in their new dimensions, they are not abandoned, nor do they serve their original function. Rather, they get a new mission to provide an immersive cultural experience. And this is just one of the many, or better yet infinite, possibilities.

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ
| Επιμελώντας τον Εικονικό Χώρο ως Τακτική [Επανα]Προσδιορισμού Εγκαταλελειμμένων Βιομηχανικών Χώρων

Το πρακτικό αποτέλεσμα της διατριβής του Μεταπτυχιακού της Άριας στο πρόγραμμας MA Interdisciplinary Design του Πανεπιστημίου Frederick.

Ερχόμενο από την ιδέα της ύπαρξης πολλών κόσμων σε διαφορετικές διαστάσεις και προσπελάσιμων μέσω «πύλων», το FLOATSPACE περιγράφει έναν κόσμο που, όπως υποδηλώνει το όνομα, επιπλέει κάπου στο επίπεδο των ματιών μας.

Από τη μια πλευρά, το FLOATSPACE αναφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί ως αρχείο για εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια της περιόδου του Μοντερνισμού στη Λευκωσία, Κύπρος. Από την άλλη, οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι μέσω των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Με μια συστροφή: στις νέες διαστάσεις τους, δεν εγκαταλείπονται ούτε εξυπηρετούν την αρχική τους λειτουργία. Αντίθετα, έχουν μια νέα αποστολή για να προσφέρουν μια εντυπωσιακή πολιτιστική εμπειρία. Και αυτό είναι μόνο μία από τις πολλές, ή καλύτερα, άπειρες, δυνατότητες.

FLOATSPACE | LOGO + POSTER DESIGN
FLOATSPACE PRESENTATION
EXCERPT FROM THE PROJECT'S WEBSITE [NOT ACTIVE AT THE MOMENT]

Inspired by the technological advancements of our era, FLOATSPACE is a project that takes advantage the concepts of virtual reality serving its users a new kind of cultural experience.

Borrowing the environments of remarkable abandoned spaces within the city of Nicosia and transforming them into spaces of cultural production, it is now possible for two or more worlds to coexist.

Immersing into these new worlds, whether from the comfort of one's home or at an event on the actual location of the space in question, one thing is absolutely certain: another world/space always floats at about one's eye level.

—  HOW IT WORKS

The basic concept of FLOATSPACE project is that each space while being part of a bigger group, it functions autonomously within its dedicated mobile application. Each time a new event is on, the subscribers of FLOATSPACE will receive an email with the event details and order link, to get the exhibition kit. [VR Glasses (optional), event brochure, works catalog, and other promotional material related to the event].

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ]

Εμπνευσμένο από τις τεχνολογικές προόδους της εποχής μας, το FLOATSPACE είναι ένα έργο που εκμεταλλεύεται τις έννοιες της εικονικής πραγματικότητας που εξυπηρετεί τους χρήστες του ένα νέο είδος πολιτιστικής εμπειρίας.

Δανειζόμενο τα περιβάλλοντα αξιοθαύματων εγκαταλελειμμένων χώρων μέσα στην πόλη της Λευκωσίας και μετατρέποντάς τα σε χώρους πολιτιστικής παραγωγής, είναι πλέον δυνατόν να συνυπάρξουν δύο ή περισσότεροι κόσμοι.

Βυθίζοντας τον θεατή σε αυτούς τους νέους κόσμους, είτε από την άνεση του σπιτιού του είτε από ένα γεγονός στην πραγματική θέση του εν λόγω χώρου, ένα πράγμα είναι απολύτως βέβαιο: ένας άλλος κόσμος / χώρος επιπλέει πάντα στο επίπεδο των ματιών.

— ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

Η βασική ιδέα του έργου FLOATSPACE είναι ότι κάθε χώρος, ενώ αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας, λειτουργεί αυτόνομα μέσα στην ειδική εφαρμογή του για κινητά. Κάθε φορά που ένα νέο γεγονός είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του FLOATSPACE, θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία του συμβάντος και τον σύνδεσμο παραγγελίας, για να αποκτήσουν το κιτ εκθέσεων. [Γυαλιά VR (προαιρετικά), ενημερωτικό φυλλάδιο, κατάλογος έργων και άλλο διαφημιστικό υλικό σχετικά με την εκδήλωση].

 
 
 

 

 Ω! ΕΛΑ ΤΟ! EXHIBITION

ARGO GALLERY, NICOSIA
[GALLERY INVITATION TO CURATE THE SHOW + EXHIBIT IDEABAR STUDIO'S CREATIVE WORK]

 

FEATURED:
I LOVE GRAPHIC
TIME OUT CYPRUS
CITY FREE PRESS
HDYFONO
PARATHYRO

 Ω! ΕΛΑ ΤΟ! EΚΘΕΣΗ

ARGO GALLERY, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ GALLERY ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ + ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ]

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:
I LOVE GRAPHIC
TIME OUT CYPRUS
CITY FREE PRESS
ΗΔΥΦΩΝΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ

FINVITATION-1.jpg
 

 

YOUTH AWARDS COMPETITION ENTRY 2017

At a first glance a simple cuboid.
Second time the brain wants to unfold the riddle.
The inquiring mind to crack the code.
The artistic mind to discover the patterns.
The daydreaming mind has already rapt in detail's journey.
A detail hidden in plain view.
Somewhere between black and white.
In materials featuring contemporary perfection.
In the [absolute] elegance that lies within simplicity.

Simplicity is the ultimate sophistication [Leonardo Da Vinci]

_________
Proposal for the Award that will be given at the Cypriot Youth Awards organized by Cypriot Youth Organization and CO-OP Cyprus.

Materials: Corian Jasmine White and Black Aluminium
Dimensions: 25cm x 7cm x 5cm

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2017 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Με μια πρώτη ματιά ένα απλό κυβοειδές.
Τη δεύτερη φορά ο εγκέφαλος θέλει να ξετυλίξει τον γρίφο.
Το ερευνητικό μυαλό να σπάσει τον κώδικα.
Το καλλιτεχνικό μυαλό να ανακαλύψει τα μοτίβα.
Το ονειροπόλο μυαλό είναι ήδη συνεπαρμένο στο ταξίδι της λεπτομέρειας.
Μια λεπτομέρεια κρυμμένη σε κοινλη θέα.
Κάπου ανάμεσα στο λευκό και το μαύρο.
Στα υλικά που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη τελειότητα.
Στην [απόλυτη] κομψότητα που έγκειται στην απλότητα.

Η απλότητα είναι η υπέρτατη κομψότητα [Λεονάρντο Ντα Βίντσι]

_________
Σχεδιαστική πρόταση για το βραβείο του Cypriot Youth Awards που οργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Νεολαίας και η Συνεργατική Τράπεζα.

Υλικά: Corian Jasmine White και Μαύρο Aλουμίνιο
Διαστάσεις: 25cm x 7cm x 5cm

 
BRABEIA NEOLAIAS ARIA1-01.jpg