CREATIVE + ARCHITECTURE STUDIO
 
 

EST

2015

IDEABAR STUDIO

THE AESTHETICS OF SIMPLICITY

We are interested in the the aesthetics, the visual aspects of life, to what lies beneath the appearance of things and spaces.
In a constant pursuit for details and aesthetic sophistication. 

 

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ

Μας ενδιαφέρει η αισθητική, οι οπτικές πτυχές της ζωής. Αυτό που βρίσκεται κάτω από την εμφάνιση των πραγμάτων και χώρων.
Σε συνεχή αναζήτηση λεπτομερειών και αισθητικής κομψότητας.

 

[ SCROLL FOR MORE ABOUT US | ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ]


 

WHAT WE DO

OUR SERVICES

Architecture + Interior Space
Creative Direction + Concepts Development
Design . Artwork

The aesthetics of simplicity + functionality

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Αρχιτεκτονική + Εσωτερικός Χώρος
Δημιουργική Διεύθυνση + Ανάπτυξη Ιδεών
Σχεδιασμός . Artwork

Η αισθητική της απλότητας + λειτουργικότητας

CY

MADE

 

 

CONTACT | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

OFFLINE

 

HERACLI H”ERACKLI 2, 5280, PARALIMNI, CYPRUS

ΗΡΑΚΛΗ Χ”ΗΡΑΚΛΗ 2, 5280, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΚΥΠΡΟΣ

ONLINE

 

IDEABARSTUDIO@GMAIL.COM

FACEBOOK     |     INSTAGRAM     | TWITTER

ARCHITIZER    |     ARCHILOVERS

IDEABAR_STUDIO_CONCRETE_POT.jpg

THE STUDIO

IDEABAR Studio is an Architecture and Creative Studio, based in Paralimni, Cyprus, committed to making an aesthetic impact through well-thought and executed creative design solutions. The studio has established valuable collaborations with other passionate industry professionals, to extend our own thinking and form the proper teamwork for each specific project.

The studio is run by Aria Anastasiou, a creative mind interested in the aesthetics of simplicity and a dedicated seeker of details, elegance and simplicity. With studies in Architecture and Interdisciplinary Design, Aria since a young age has been a rebel against labels and for this reason she prefers not to be enclosed within a box, and with every new project aims to step outside her comfort zone. This way new ideas emerge, new methods are discovered and with experimentation come new experiences.

PHILOSOPHY

We are interested in the simple everyday that is contemporary and [multi]functional.
We are constantly seeking for details, aesthetics and sophistication.
We explore and admire the [beautiful] nature of simplicity.
We like to strip everything to its bare essentials.
We promote the joy of living - the aesthetic value in daily life.

The Minimal. The Raw + Rough but yet Subtle and Serene.
The details and their elegant imperfections. The edge in simplicity. The Aesthetic.

 

FOCUS

ARCHITECTURE + SPACE
CREATIVE DIRECTION + CONCEPT DEVELOPMENT
DESIGN + ARTWORK


ΕΣΤΙΑΣΗ

ΑΡΧΙΤΚΕΚΤΟΝΙΚΗ + ΧΩΡΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ + ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 
 

ΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ

Το IDEABAR Studio είναι ένα αρχιτεκτονικό και δημιουργικό στούντιο, με έδρα το Παραλίμνι, Κύπρος, που δεσμεύεται να κάνει αισθητικό αντίκτυπο μέσα από τις σκέψεις και τις εκτελεσμένες δημιουργικές λύσεις σχεδιασμού. Το στούντιο έχει δημιουργήσει πολύτιμες συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες του κλάδου, με σκοπό να επεκταθεί η δική μας σκέψη και να διαμορφώσει την κατάλληλη ομαδική εργασία για κάθε συγκεκριμένο έργο.

Το στούντιο διευθύνεται από την Άρια Αναστασίου, ένα δημιουργικό μυαλό που ενδιαφέρεται για την αισθητική της απλότητας και είναι συνάμα ένας αναζητητής λεπτομερειών, κομψότητας και απλότητας. Με σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Διεπιστημονικό Σχεδιασμό, η Άρια από νεαρή ηλικία υπήρξε 'αντάρτης' εναντίον των ετικετών και γι 'αυτό προτιμά να μην περιβάλλεται από ένα κουτί και με κάθε νέο έργο στοχεύει να βγει έξω από τη ζώνη άνεσής της. Με αυτόν τον τρόπο αναδύονται νέες ιδέες, ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι και με πειραματισμό έρχονται νέες εμπειρίες.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μας ενδιαφέρει το απλό καθημερινό που είναι σύγχρονο και [πολυ]λειτουργικό.
Είμαστε σε συνεχές ψάξιμο για λεπτομέρειες, αισθητική και κομψότητα.
Εξερευνούμε και θαυμάζουμε την [καλαίσθητη] φύση της απλότητας.
Μας αρέσει να απογυμνώνουμε τα πάντα στα βασικά τους στοιχεία.
Προωθούμε τη χαρά της ζωής - την αισθητική αξία στην καθημερινή ζωή.

Το Μίνιμαλ. Το Ακατέργαστο + Άγριο αλλά ταυτόχρονα Απαλό + Γαλήνιο.
Οι λεπτομέρειες και οι κομψές τους ατέλειες. Η κόψη της απλότητας. Η αισθητική.


IMG_20180810_183922_506.jpg
 

ALL IMAGES ©IDEABAR STUDIO

CREATIVE PROCESS

 

Each project is unique, requiring a different approach, and for this reason we like to think freely, outside-any-boxes. Every project is treated individually from start to finish, hand-picking a team according to its needs and requirements. However, there are a few key-points providing the basis for IDEABAR Studio's strategic thinking:

 

RESEARCH and INSIGHT
A thorough understanding of the project's requirements and context. We assess and analyse the specific needs and convert them into a strategic plan, that will form a solid foundation for the project's development. At this stage, it is important to gather as much information about our clients, their projects and goals, as we strongly believe the little details are making all the difference. The project is discussed and analysed in full detail, along with an all-round market research.

CONCEPT DEVELOPMENT
As the project goes into a more detailed development, the creative team is formed and timeline and budgets are planned out. Preliminary ideas are drafted and tested to establish the project's creative guidelines.

PRODUCTION and PROJECT MANAGEMENT
Based on the final concept development, we make sure that all points convey the right values. This helps us keep high standards and make sure the project runs smoothly until completion, keeping deadlines and budgets in order. We oversee all ideas and projects, manage and coordinate the project team, and we keep the clients informed about the progress, highlighting any issues that may arise.

_

Before each project is started, an analysis of all the steps, legal and technical requirments, and the services provided, is drafted and agreed by all interested parties. Therefore, the client knows from the begining what to expect from IDEABAR Studio and most importantly what they are paying for.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Κάθε έργο είναι μοναδικό και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Γι 'αυτό σκεφτόμαστε ελεύθερα, έξω από οποιοδήποτε κουτί, και το έργο αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από την αρχή μέχρι το τέλος, με μια ομάδα που διαμορφώνεται ανάλογα. Ωστόσο, η βάση για τη στρατηγική σκέψη του IDEABAR Studio παραμένει ίδια:

 

ΕΡΕΥΝΑ και ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πλήρης κατανόηση των απαιτήσεων και του πλαισίου του έργου. Αξιολογούμε και αναλύουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες και τις μετατρέπουμε σε στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα αποτελέσει ένα στέρεο θεμέλιο για την ανάπτυξη του. Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους πελάτες μας και τους στόχους τους, καθώς πιστεύουμε ότι οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Το έργο συζητείται και αναλύεται λεπτομερώς, καθώς και μια διεξοδική έρευνα αγοράς.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΕΑΣ
Καθώς το έργο περνά σε πιο λεπτομερή ανάπτυξη, σχηματίζεται η δημιουργική ομάδα, το χρονοδιάγραμμα και οι προϋπολογισμοί. Αναπτύσσονται προκαταρκτικές ιδέες που θα καθορίσουν τη δημιουργική κατευθυντήρια γραμμή.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Με βάση την τελική εξέλιξη της ιδέας, διασφαλίζουμε ότι όλα τα σημεία εκφράζουν τις σωστές αξίες. Αυτό μας βοηθάει να διατηρούμε τα υψηλά πρότυπα, να σιγουρευτούμε ότι το έργο εκτελείται ομαλά, διατηρώντας τις προθεσμίες και προϋπολογισμούς. Διαχειριζόμαστε και συντονίζουμε την ομάδα, ενημερώνοντας τους πελάτες για την πρόοδο, επισημαίνοντας τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

_

Πριν ξεκινήσει το έργο, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών, τεχνικών και νομικών απαιτήσεων, και των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία συμφωνείται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, ο πελάτης ξέρει από την αρχή τι να περιμένει από το IDEABAR Studio και το πιο σημαντικό, τι πληρώνει.

 

EVENTS + EXHIBITIONS

2018: 1HR TALK + DISCUSSION | MA DESIGN STUDENTS, FREDERICK UNIVERSITY, NICOSIA
2017: FLOATSPACE PROJECT LIVE PRESENTATION | RESEARCHERS NIGHT, NICOSIA
2017: INVITATION BY FREDERICK UNIVERSITY | FLYING AWAY FESTIVAL, NICOSIA
2016: CHRISTMAS TREE DECORATION | LARNACA INTERNATIONAL AIRPORT, LARNACA
2016: TOPOLOGIES [COLLAB. FREDERICK UNIVERSITY] | OUTDOOR FOLK ART MUSEUM, DERYNEIA
2015: CHRISTMAS TREE DECORATION | LARNACA INTERNATIONAL AIRPORT, LARNACA
2015: Ω! ΕΛΑ ΤΟ! [GALLERY INVITATION TO CURATE + EXHIBIT WORK] | ARGO GALLERY, NICOSIA
2015: CHEAPART | LIMASSOL + NICOSIA
2014: CHEAPART | LIMASSOL
2014: RE_CYPRUS - ΚΥΠΡΟΣ ΞΑΝΑ | FATHER KALLINIKOS HOUSE, ATHIENOU
2014: RE_CYPRUS - ΚΥΠΡΟΣ ΞΑΝΑ | CYPRUS FOLK ART MUSEUM, NICOSIA
2014: POPUP FESTIVAL - CYPRUS ETSY STREET TEAM | MAKARIOU AVENUE, NICOSIA

ΕΜΠΕΙΡΙΑ + ΕΚΘΕΣΕΙΣ

2018: 1HR ΟΜΙΛΙΑ + ΣΥΖΗΤΗΣΗ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑ DESIGN, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2017: FLOATSPACE PROJECT LIVE PRESENTATION | ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK | FLYING AWAY FESTIVAL, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2016: ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
2016: ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ [ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK] | ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ
2015: ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ
2015: Ω! ΕΛΑ ΤΟ! [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΓΚΑΛΕΡΙ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ + ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ] | ARGO GALLERY, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2015: CHEAPART | ΛΕΜΕΣΟΣ + ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2014: CHEAPART | ΛΕΜΕΣΟΣ
2014: RE_CYPRUS - ΚΥΠΡΟΣ ΞΑΝΑ | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑΤΗΡ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ΑΘΗΕΝΟΥ
2014: RE_CYPRUS - ΚΥΠΡΟΣ ΞΑΝΑ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2014: POPUP FESTIVAL - CYPRUS ETSY STREET TEAM | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ


PUBLICATIONS | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2017: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | CYPRIOT AND PROUD
2017: INTERVIEW - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | INCOSIUM
2017: CONTRIBUTION [ 2 ARTICLES] - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ [ 2 ΑΡΘΡΑ] | BLURRED MAGAZINE [ISSUE 3, MAY]
2017: WORK FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ | PARATHYRO
2017: WORK FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ | ELLO.CO
2017: INTERVIEW - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | BARONMAG
2017: WORK FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ | BLURRED MAGAZINE [ISSUE 2, FEBRUARY]
2016: WORK FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ | ELLO.CO
2016: LIVE TV INTERVIEW - ΖΩΝΑΝΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ; 19/12/2016 - MEGAONE
2016: INTERVIEW - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙ 11/12/2016 - MEGAONE
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | CHRISTMAS AT CYPRUS AEROPOLIS
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | HDYFONO [6 DECEMBER ISSUE]
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | I LOVE GRAPHIC [ARGO EXHIBITION PROMO]
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | PARATHYRO [ARGO EXHIBITION PROMO]
2015: AN ARTICLE FOR IDEABAR - ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ IDEABAR | YIANNIS YIAPANIS, PARATHYRO
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | KATHIMERINI NEWSPAPER [YEAR 6, ISSUE 367]
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | BEAUTIFUL PEOPLE [ISSUE 435]
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | ANT1.COM.CY
2015: INTERVIEW - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | FOTEINES ISTORIES, EPISODE 09 | YOUTUBE
2015: CREATIVE PROMO - FREDERICK UNIVERSITY ALUMNI | MUST MAGAZINE [SEPTEMBER ISSUE] 
2015: WORK FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ | VANTAGE MAGAZINE [AUGUST - SEPTEMBER ISSUE]
2015: STUDIO FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ | TIME OUT CYPRUS [JULY ISSUE] 
2015: OPENING PARTY + WORK FEATURE - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ | VANTAGE MAGAZINE [JUNE - JULY ISSUE]
2015: INTERVIEW - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | I LOVE GRAPHIC
2015: INTERVIEW + WORK FEATURE - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | VANTAGE MAGAZINE [APRIL - MAY ISSUE]

 
IMG_20180904_133352_560.jpg